CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

Les presents condicions generals de contractació, d’ara endavant C.G.C., s’estableixen per regular la relació comercial entre l’Avellanera I SECCIÓ DE CREDIT, S.C.C.L. (D’ara en endavant L’Avellanera) i l’Usuari o client per a la contractació realitzada a través del formulari que L’Avellanera posa a la seva disposició a la seva web www.avellanera.cat

La contractació a través del lloc web suposarà l’acceptació expressa d’aquestes condicions, com també de les condicions establertes en l’Avís Legal i Política de Privacitat. Aquestes condicions seran aplicades sense perjudici de les normes legals sobre la matèria que s’apliquin en cada cas.

Les presents C.G.C., estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol. Llei General per a la Defensa de consumidors i usuaris, a el Reial Decret 1906/1999, de 17 de Desembre de 1999, per la qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica, 3/2014 Llei de modificació de l’Text refós de la Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el Reglament General de Protecció de Dades RGPD 679/2016 de la Unió Europea, la Llei Orgànica de Protecció de Dades 3/2018, la llei 7/1996, de 15 de Gener d’Ordenació del comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. L’Avellanera es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, L’AVELLANERA es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de contractació, que regiran amb preferència a les C.G.C.

L’usuari podrà realitzar la comanda un cop registrat com a tal a la pàgina web. L’usuari registrat, disposa d’una àrea personal en l’apartat “iniciar sessió”, en la mateixa, pot accedir a l’enllaç “veure o modificar les seves dades” i d’aquesta manera, identificar i rectificar possibles errors comesos en la introducció de dades.

Tota la documentació enviada al client estarà formalitzada en els idiomes Català i / o Castellà.

 

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

L’Avellanera informa que el procediment de reserva i compra a través de les seves pàgines web ve detallat en l’apartat CONDICIONS DE COMPRA.

Per la contractació amb L’Avellanera a través del seu website l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions expressades en l’Avís Legal, Política de Privacitat, Política de Cookies, així com les present condicions generals de contractació.

De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica d’obrar necessària per a l’accés a la web com per a realitzar compres per mitjà de la mateixa. En cas de ser menor la responsabilitat recaurà en mans dels seus progenitors o tutors legals.

L’Avellanera rebutja explícitament sotmetre a altres condicions relatives a les compres dels clients i usuaris que no s’ajustin al que es descriu en el present document.

 

REGISTRE A LA WEB

Si el client accedeix per primera vegada al web i vol realitzar una compra pot registrar-se en l’apartat corresponent. L’avantatge d’estar registrat suposa ser reconegut com a client per la nostra botiga, que tingui guardat un històric de compra i de factures. En cap cas s’emmagatzemaran les dades de targeta, que hauran de ser introduïts en cada procés de compra per l’usuari. Els codis d’accés tenen caràcter personal i és obligació de l’client guardar la deguda confidencialitat sobre les mateixes. El client és l’únic responsable de la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la seva contrasenya i de les conseqüències que això pugui ocasionar.

Si l’usuari no desitja registrar-se pot realitzar compres úniques sense registre.

El present lloc web està dedicat de forma exclusiva a persones majors d’edat, si l’usuari és menor d’edat, no ha d’accedir a aquest lloc web. No està permès, l’accés, registre, navegació, utilització, allotjament, descàrrega de materials i en general l’ús dels serveis de el lloc web per part de menors d’edat. L’usuari, mitjançant el registre de la seva edat, manifesta responsablement i garanteix que té almenys 18 anys.

 

CONDICIONS DE COMPRA

1.- Oferta de productes i referència de preus.

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic L’Avellanera ofereix a la seva pàgina web, informació sobre tots els productes en venda, les seves característiques i preus. Poden existir lleugeres variacions en l’aspecte final d’algun producte respecte de les fotografies mostrades per tractar-se de productes d’alimentació.

Així mateix, es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquestes. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment pel website, es regiran per les condicions generals o particulars vigents en cada cas. A més, té la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

2.- Política de preus.

Tots els preus que s’indiquen a través de la pàgina web inclouen l’IVA i els altres impostos que li poguessin correspondre i estan expressats en euros. No obstant això, aquests preus, no inclouen les despeses corresponents a l’enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel client o usuari, i poden variar en funció dels productes adquirits, de les quantitats, així com de la destinació.

3.- Despeses d’enviament.

Per al servei de transport s’ha establert l’enviament mitjançant la empresa de paqueteria E-NACEX.

En el procés de compra s’indica les despeses d’enviament per al servei d’entrega a domicili.

 També hi ha la possibilitat que es pot recollir de forma presencial en els punts de recollida i en els horaris que se li indicaran a l’usuari si és el cas, i en el nostre magatzem situat al costat del nostre establiment en horari de 8 a 17 hores de dilluns a divendres .

L’àmbit territorial d’activitat comprèn tota la península, excloent expressament Illes i Places de Sobirania.

En tots els casos, el preu de transport s’indica a part, i és calculat segons els barems abans indicats.

4.- Disponibilitat.

La disponibilitat dels productes oferts per aquesta pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients o usuaris, així com de la temporada. Atès que es tracta de productes peribles, l’estoc es renova constantment.

5.- Lliurament de la comanda.

Les comandes es lliuraran en el termini de 24 – 48 hores laborables.

En tots els casos els lliuraments seran realitzats en dies hàbils, a l’adreça de lliurament que el client indiqui. Serà el client el que s’encarregui de que no hi hagi impediments de qualsevol tipus per a la mateixa i haurà de signar l’albarà de lliurament.

Si per algun motiu, que li fos imputable a L’Avellanera, no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l’Usuari per informar d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

6.- Forma de Pagament.

La pàgina resum abans d’anar a caixa ofereix la informació dels productes, el preu, impostos aplicables, despeses d’enviament, i la quantitat total.

 El pagament en línia es realitza mitjançant passarel·la de pagament amb una connexió segura, mitjançant TPV virtual de CaixaBank. La passarel·la de pagament estableix els estàndards de seguretat, en el cas de targetes Visa, Mastercard i Maestro, donades d’alta al sistema de pagament segur Verified by Visa. que estableix l’ús de contrasenyes exclusives que garanteixin la seguretat de l’ús de la targeta de crèdit ja que són codificats quan es transmeten per internet.

 

Important: La seva comanda serà tramitat en el moment en què el pagament hagi estat autoritzat pel seu banc o caixa, si el pagament no es confirma en un termini de 72 hores la comanda quedarà automàticament anul·lat.

7.- Seguretat.

www.avellanera.cat, garanteix que totes les transaccions que gestiona són 100% segures i que mai es carregaran extres a la targeta.

El nostre Programari de compra en línia és totalment segur.

Tota la informació que ens proporcioni en el desenvolupament de l’procés de compra és informatitzada i es troba regida per la legislació vigent en la matèria.

La transmissió de totes les dades personals es desenvolupa a través d’un entorn segur, amb un servidor de línia segura en el qual la informació és encriptada, impedint així qualsevol accés no autoritzat a aquesta.

L’Avellanera no guarda dades confidencials relatives als mitjans de pagament utilitzats pel client un cop està confirmada i finalitzada la compra. La passarel·la segura de pagament on-line, és l’única que tenen accés a aquestes dades per gestionar els pagaments i cobraments. L’usuari registrat és dirigit cap a la interfície segura de l’entitat bancària, on s’introdueixen les dades de la seva targeta i validen l’operació de forma inaccessible per a tercers.

8.-Garantia.

L’Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte.

 En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes sempre que s’ajustin a la descripció realitzada per L’Avellanera, accessibles mitjançant el cercador que mostrarà fent clic sobre el nom o la seva imatge la fitxa del producte amb les característiques detallades dels mateixos.

Quan el o els productes adquirits presentin una manca de conformitat per no correspondre amb les característiques ofertes, el client tindrà dret a l’sanejament.

9.- Política de devolucions i Dret de Desistiment.

Donat el caràcter considerat com perible dels productes i mercaderies posats a la venda, l’Usuari, com a consumidor i usuari, només podrà exercir el dret de desistiment previst en l’abans esmentada Llei 3/2014 durant els 15 dies següents a la recepció de la comanda.

Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta a la comanda de compra, i que, per tant, s’haurà de posar en contacte amb L’Avellanera immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte / error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten en l’Avís Legal.

L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s’informarà a l’Usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució de la mateixa .

El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer l’Usuari per realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l’Usuari, com a consumidor i usuari.

10.- Jurisdicció i llei aplicable.

La prestació dels serveis de l’Avellanera es regeix per l’acordat entre les parts i pel que estableixen aquestes condicions generals, a les normes autonòmiques vigents, en el lloc de celebració de l’contracte i, si no hi aquestes, pel que disposa la Llei de modificació de l’Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i lleis complementàries.

Si alguna de les presents Condicions fora declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de el partit judicial competent.